Problemy imigracyjne w USA
Eugenika,  Eugenika amerykańska

Problemy imigracyjne w USA. Eugenika amerykańska (2)

Obrazek: Mała Italia w Nowym Jorku, Problemy imigracyjne w USA (cd. eugeniki amerykańskiej, zob. pierwszy wpis)
W przejawach degeneracji obywateli lokowano upadek polityczny państwa. Niemal każdy kraj jakąś swą porażkę militarną lub utratę kolonii ujmował w powiązaniu z niekorzystnymi czynnikami eugenicznymi. W Stanach Zjednoczonych eugenika miała pomóc w rozwijaniu i utrzymaniu hegemonii imperialnej na świecie, jak również w utrzymaniu pożądanego i zakładanego porządku wewnątrz kraju.

Problemy imigracyjne w USA

Eugenika miała pomóc również w przezwyciężeniu problemów imigracyjnych. Inwazja ludności z mniej rozwiniętych części świata – jak sądzono – miała zagrażać „rdzennym” Amerykanom. Chodziło głównie o mieszkańców Azji, Ameryki Łacińskiej oraz niektórych obszarów Europy. Gdy po I wojnie światowej powodzeniem zaczęła cieszyć się teoria o z góry określonej inteligencji rasowej, przyczyn degeneracji narodu amerykańskiego zaczęto dopatrywać się w napływie imigrantów z biednych i zacofanych terenów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Jak głosiła teoria, mieszkańcy tych obszarów odznaczali się niższym poziomem inteligencji w porównaniu do Brytyjczyków oraz Irlandczyków, Niemców, Holendrów i Skandynawów.

Problemy imigracyjne w USA
Cała rodzina polskich imigrantów pracuje na farmie (jako najemnicy), lipiec 1909 r.

Odwrotnie imigrację z tej pogardzanej części Europy rozumiały i oceniały kraje Ameryki Południowej. Dla nich napływ tych samych Europejczyków był szansą na podniesienie poziomu swej rasy – narodu. Dostrzegali bowiem w nich korzystne cechy rasowe. Trzeba dodać, że w tym czasie panowały tam skrajna bieda, analfabetyzm i straszne zaniedbania industrialne. Zatem, ruchowi eugenicznemu wytyczono inne cele, niż w Ameryce Płn. Po upadku kolonializmu stan ekonomiczny, zdrowotny i oświatowy w Ameryce Łacińskiej przedstawiały się tragicznie. Rzesze byłych niewolników podążały do dużych skupisk ludzkich, gdzie narastała bieda i nastroje niezadowolenia. Toteż w ideach eugenicznych władze widziały możliwość przeciwdziałania niektórym skutkom nędzy i zacofania.

Przyszły prezydent USA, Woodrow Wilson, żywo interesował się problemem imigracji.

W ostatnim tomie swej pięciotomowej historii Ameryki Wilson ubolewał, że spis ludności z 1890 r. pokazał, że liczba ludności w kraju (USA) wzrosła o 12 466 467 (do 62 622 250) – w ciągu dekady. Imigranci napływali nieustannie jak wcześniej, jednakże początkowo byli to ludzie solidni i zasobni z północy Europy – pisał – wywodzący się ze „znakomitych szczepów obcej krwi”, którzy oddawali swe siły życiowe, poświęcając się dla dobra kraju.

Teraz przybywają tłumy ludzi z najniższych klas z południa Włoch i ludzie najgorszego rodzaju z Węgier i Polski. Nie mają oni żadnych umiejętności ani energii, ani jakiejkolwiek inicjatywy, ani błyskotliwej inteligencji; liczba ich rośnie z roku na rok, ponieważ kraje z południa Europy nie zabezpieczają środków do życia najbardziej nieszczęsnym i obskurnym elementom ich populacji […]1W. Wilson, A History of the American People, t. V, Harper & Brothers Publishers MCMVIII, New York 1902, s. 212..

Przyjaciel Charlesa Davenporta – Madison Grant (bogaty i wykształcony w Yale prawnik) – przestrzegał przed polskimi Żydami, że ich „karłowata postać i specyficzna mentalność oraz bezwzględny egoizm” mogą być „wszczepione w naszą rasę”, chyba że zostaną wprowadzone radykalne ograniczenia w imigracji z Europy wschodniej.

Niezależnie czy lubimy się do tego przyznawać czy nie – pisał – wynikiem mieszania dwóch ras, jest regresja rasy do etapu starożytnego. Do ogólnej warstwy niższej. Ze związku białego człowieka z Indianinem powstanie Indianin; Murzyn powstanie ze związku białego z Murzynem; Hindus ze skrzyżowania białego z Hindusem; a ze skrzyżowania jednej z trzech ras europejskich z Żydem powstanie Żyd2M. Grant, The Passing of the Great Race, New York 1916, s. 14–16, cyt. za: M. Musielak, dz. cyt., s. 106–107..

Upadł wcześniej głoszony (w XIX w.) pogląd o pożytecznych rezultatach hybrydyzacji.

Jeśli – jak sądzono – cechy dziedziczne są niezmienne, imigranci nie będą w stanie zaadaptować się całkowicie na gruncie amerykańskim. Na dodatek, na początku XX w. punkt ciężkości imigracji przesunął się z Północnej i Zachodniej Europy na Wschodnią i Południową. A to, wraz z najnowszymi doniesieniami nauki o dziedziczności, okazało się wystarczające do wprowadzenia kolosalnych ograniczeń napływu ludności z zewnątrz. Ustawodawstwo to wyszło również naprzeciw obawom robotników o utratę miejsc pracy w momencie napływu taniej siły roboczej. Podnoszono także zagrożenie ewentualnymi rozruchami w miejscach pracy, bowiem – jak przestrzegano – rzesze robotników są nośnikiem ideologii rewolucyjnej.

Problemy z imigracją w USA
Imigranci wchodzą na pokład barki w drodze na Ellis Island, 1902 r.

Obawy przed napływem imigrantów manifestowane przez „rdzennych” mieszkańców Ameryki przełożyły się na wprowadzenie federalnego ustawodawstwa imigracyjnego (poza regulacjami stanowymi). Tych ustaw było ogromnie dużo – począwszy od naturalizacyjnych z XVIII w. W XIX w. dokładano nowe, uchwalane niekiedy co kilka lat, ale one już znacznie zaostrzały kryteria wjazdu na teren USA imigrantom z Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Wschodniej i Południowej Europy. Każda kolejna ustawa była bardziej restrykcyjna w stosunku do poprzedniej.

  • Page Act z 1875 r. skierowana była głównie przeciw Azjatom; ograniczała napływ taniej siły roboczej oraz kobiet w celach prostytucji, a także rozmaitych przestępców.
  • Immigration Act z 1882 r. – pierwsza kompleksowa ustawa imigracyjna – poszerzała krąg osób niepożądanych o przestępców, lunatyków, idiotów oraz osoby niesamodzielne finansowo, wprowadzała też tzw. pogłówne, pół dolara za wjazd.
  • Inna ustawa z tego samego roku – Exclusion Act wymierzona była przeciw Chińczykom.
  • W kolejnej ustawie z 1891 r. lista niechcianych przybyszów została powiększona o szaleńców, nędzarzy i poligamistów oraz cierpiących na obrzydliwą lub niebezpieczną chorobę zakaźną; wymieniono ponadto zepsucie moralne (moral turpitude – turpizm moralny). Następne ustawy dokładały kolejne kategorie osób niepożądanych czy chorych: z wadami umysłowymi, gruźlicą, padaczką, alkoholizmem oraz anarchistów i analfabetów 3Uwaga 1 .

Wzorem USA również Anglicy uchwalili prawo imigracyjne ustawą Aliens Act w 1905 r.

Skierowana ona była głównie przeciw Żydom z Europy wschodniej (przede wszystkim z Rosji), których imigrację obliczano na 100–150 tys., począwszy od 1881 r.4Uwaga 2

Uwaga 1

http://immigrationinamerica.org/584-immigration-act-of-1882.html;
http://immigrationina­merica.org/585-immigration-act-of-1891.html;http://immigrationinamerica.org/586-immigration-act-of-1903.html; http://immigrationinamerica.org/588-immigration-act-of-1917.html; [wszystkie akty prawne dostępne w marcu 2019]

Uwaga 2

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/census/events/britain4.htmhttps://www.legislation.gov.uk/ukpga/1905/13/pdfs/ukpga_19050013_en.pdf, [dostęp w marcu 2019]

Ilustracje

Mała Italia w Nowym Jorku, około 1900 r.
Polska rodzina pracująca na farmie, lipiec 1909 r., źródło – Wikimedia Commons 
Imigranci wchodzą na pokład barki w drodze na Ellis Island, 1902 r. źródło –  Wikimedia Commons

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *